Marije Hiemstra, gevestigd aan Diepenbrockstraat 57, 8916 EH Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons website-adres is: https://www.levenvanuitzijn.nl

Welke persoonsgegevens we verwerken:

Marije Hiemstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (factuur)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier of intakeformulier in te vullen op uitnodiging van Marije Hiemstra, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@levenvanuitzijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marije Hiemstra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. Zo gebruiken we uw naam en adresgegevens om op uw factuur te zetten. Grondslag: Overeenkomst en Wettelijke verplichting.
 • Het uitvoeren van de door u bestelde dienst. Zo gebruiken we uw telefoonnummer of Skype-adres om u te bellen voor afgesproken sessies en uw e-mailadres voor eventuele aanvullende informatie per e-mail of voor het toesturen van oefeningen. Ook gebruiken we deze gegevens voor het eventuele maken, afzeggen of wijzigen van afspraken. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het leveren van een dienst of product. Zo gebruiken we uw e-mailadres om u een digitaal product toe te sturen wanneer u deze besteld heeft. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het feedback vragen wanneer u een dienst of product bij ons heeft afgenomen. We zullen u hier eventueel eenmalig over mailen, om van u te horen hoe u onze dienst of product heeft ervaren. Dit om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen blijven bevorderen. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en/of reclame. De nieuwsbrief ontvangt u alleen wanneer u hier zelf expliciet toestemming voor gegeven heeft. In het geval u een klant bent heeft deze toestemming mondeling, schriftelijk via e-mail, door uw e-mailadres voor dit doel aan ons te geven na bijvoorbeeld een workshop of via inschrijving door u zelf op de website gegeven. In het geval u geen klant bent heeft u deze toestemming gegeven via inschrijving door u zelf op de website. Reclame buiten de nieuwsbrief zal, wanneer u reeds een klant bent van Marije Hiemstra, incidenteel kunnen bestaan uit een e-mail die wij u sturen om u op de hoogte te stellen van gelijkende diensten of activiteiten als die u heeft afgenomen bij Marije Hiemstra. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.
 • Het plaatsen van reviews van klanten op onze website. Dit gebeurt alleen in overleg met en met expliciete goedkeuring van de desbetreffende klant. De klant is gemachtigd ten alle tijden deze goedkeuring weer in te trekken, waarna de review direct verwijderd zal worden van de website. Grondslag: Toestemming.
 • Marije Hiemstra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Grondslag: Wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marije Hiemstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marije Hiemstra) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marije Hiemstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestel- en betaalgegevens (naam, adres, email)

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Fiscale bewaarplicht

Relevante gegevens qua inhoud (inhoudelijke mails die door u verstuurd zijn, eventuele minimale aantekeningen die Marije Hiemstra heeft gemaakt)

Bewaartermijn: zolang u actief lessen of sessies bij Marije Hiemstra volgt, na afronding van de laatste les of sessie worden deze gegevens binnen 2 jaar verwijderd.

Reden: Het mogelijk maken van een goede uitvoering van de dienst.

Therapietrajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief

Bewaartermijn: zolang u aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere e-mail vindt u een link om u af te melden, waarna u per direct geen e-mail meer van ons ontvangt. Uiterlijk 6 maanden na afmelden worden uw gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.

Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving online workshop (webinar) of gratis weggever

Bewaartermijn: minimaal een jaar.

Reden: zodat we u de opname van de online workshop kunnen sturen en u een passend vervolgaanbod kunnen doen.

Gegevens over websitebezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.

Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.

Bewaartermijn: 38 maanden

Reden: Voor website-statistieken, om ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren en om het aanbod, de gratis content en de marketing op de website aan te passen aan de vraag vanuit bezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marije Hiemstra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marije Hiemstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Marije Hiemstra maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers: 

 • WordPress: verzorgt de hosting van onze website.
 • Mollie: maakt betalingen via de website mogelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marije Hiemstra gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marije Hiemstra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@levenvanuitzijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marije Hiemstra wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marije Hiemstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@levenvanuitzijn.nl

Marije Hiemstra heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen privacyverklaring

Marije Hiemstra kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website www.levenvanuitzijn.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op mei 2020.

Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met info@levenvanuitzijn.nl